Zoeken

Zoeken in nieuwsberichten

Nieuws

Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

 

Persbericht: Goede begeleiding is cruciaal!

Minister Schouten heeft vandaag het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 bij Vereeckenfruit in Dronten gepresenteerd. Voor het doen slagen van dit ambitieuze programma is een goede begeleiding cruciaal, zowel om de bouwstenen voor de praktijk beschikbaar te krijgen als ook om ze in de praktijk succesvol toe te passen!


Dit zegt Agrodis - brancheorganisatie van toeleveranciers voor de Nederlandse land- en tuinbouwsectoren - één van de deelnemende partijen (*) aan dit Uitvoeringsprogramma. Het programma bevat de bouwstenen om weerbare teeltsystemen, nagenoeg geen emissies en residuen en de landbouw en natuur verbonden in 2030 te realiseren. Inzet van alle partijen is hiervoor nodig. Zo werken bedrijfsleven en onderzoek er hard aan om alternatieve middelen (laag-risico, biostimulanten, etc.) en innovatieve (veredelings- toepassings)technieken te realiseren. Dat vraagt ook begeleiding van de overheid. Wetgeving en beleid moeten hier namelijk nog wel voor worden aangepast. Dit vraagt vaak veel tijd en laten wij dan de agrarisch ondernemers in deze gevallen ook de tijd en de ruimte geven om deze transitie vorm te geven en succesvol te laten zijn.


Voor iedereen is het duidelijk dat het een hele opgave is om deze algemene aanpak ‘weerbare teeltsystemen’ naar de complexe praktijk te brengen. Om de samenhang te bewaken en de hiervoor genoemde begeleiding goed te laten verlopen, is een heldere regierol van de overheid noodzakelijk. Daarnaast geldt dat we in Nederland al veel goede instrumenten hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld de certificering, vakbekwaamheidsbewijzen en digitalisering. Door die slimmer met elkaar te verbinden, kunnen volgens Agrodis nog flinke verbeteringen en vernieuwingen, zoals een systeemaanpak, worden gerealiseerd. Met de presentatie van het Uitvoeringsprogramma ronden wij een lange voorbereidingsperiode af en markeert de start voor de komende transitieperiode.


In de praktijk wordt al hard gewerkt om tot een complete omvorming van het teeltsysteem te komen, waarbij de teelt voor de teler rendabel blijft. Maar hiervoor is tijd nodig en is de samenhang tussen de bodem, plant, omstandigheden en de verschillende middelen en maatregelen steeds bepalender. Meer kennis en betere informatie-uitwisseling tussen teler en adviseur is hiervoor nodig. Zeker als het er om gaat nieuwe technieken en innovatieve teeltconcepten te vertalen naar de praktijk. Binnen Agrodis staat daarbij al jaren het gewas en niet de ziekte centraal. Integraal gewasmanagement, beter bekend als Integrated Crop Management (ICM) gericht op een weerbaar, gezond en renderend gewas is daarbij de basis. De teler ziet de adviseur van de toeleverende bedrijven als belangrijkste informatiebron én partner om te verduurzamen. De toeleveranciers en hun ruim 500 geaccrediteerde adviseurs hebben dan ook een belangrijke rol om de begeleiding van deze transitie in de praktijk uit te voeren. Met het vormgeven van deze gezamenlijke begeleiding van dit Uitvoeringsprogramma, zijn wij in staat om onze telers blijvend te laten floreren en een nieuw waardevol Nederlands product te creëren.

 

(*): Vereniging Artemis; Cumela; Fedecom; LTO Nederland; Stichting Natuur en Milieu; Nefyto; Plantum NL; Unie van Waterschappen; Vereniging Agrodis; Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin); het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (waaronder NVWA, Ctgb en RVO.NL); het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 

Bron: Persbericht Agrodis

Agenda